Jaroslav Paška

 


Jaroslav Paška

kandidát č.2
na poslanca NR SRCIELE SNS  

O MNE

K politike som sa dostal počas novembra 1989, keď som ako mladý architekt, vysokoškolský pedagóg Fakulty architektúry SVŠT sprevádzal svojich študentov na protestné mítingy organizované na námestí SNP.  Neakceptovateľné, ponovembrové pokusy lídrov Občianskeho fóra a VPN transformovať Československo na unitárny štát ma však veľmi rýchlo usmernili medzi ľudí pripravených obnoviť činnosť najstaršej politickej strany Slovákov a usilovať o naplnenie jej dlhoročného programového cieľa, získania politickej, aj štátnej samostatnosti pre Slovákov.

Po parlamentných voľbách 1992 bola SNS spolu s HZDS hlavným animátorom osamostatnenia sa Slovenska a dodnes si vážim skutočnosť, že práve naša generácia konečne dokázala naplniť stáročný sen našich predkov po národnej svojbytnosti, vytvorením slobodného, samostatného medzinárodne uznaného a rešpektovaného demokratického štátu a že mi osud doprial aj možnosť v rokoch 1993-1994 pôsobiť hneď v prvej vláde samostatnej Slovenskej republiky a to na pozícii Ministra školstva, vedy a športu SR.

Ďalšie  obdobie až do roku 2009 som striedavo pôsobil ako poslanec NR SR za SNS v rôznych výboroch a rôznych pozíciách, alebo ako  vysokoškolský pedagóg na FA STU. Popri tom som pracoval aj ako zástupca SR vo viacerých medzinárodných inštitúciách (Medziparlamentná únia, Spoločný výbor NR SR a Európskeho parlamentu, či Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (podpredseda frakcie Európska demokratická únia (EDG)). Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) som v roku 2009 získal mandát europoslanca a aj v mene SNS spolu zakladal euro-kritickú frakciu Európa slobody a demokracie (EFD) v EP. Vďaka pozícii podpredsedu EFD som získal aj možnosť zúčastňovať sa na rokovaniach Konferencie predsedov EP, či disponovať mimoriadnym prístupom k rečníckemu času v pléne EP, k otázkam týkajúcim sa záujmov a potrieb Slovenskej republiky.

Po ukončení mandátu v Európskom parlamente (2014) a úspešných voľbách do Národnej rady SR pokračujem v legislatívnej a politickej práci ako 1. podpredseda SNS, ale aj ako poslanec a člen Výboru NR SR pre európske záležitosti, či podpredseda Zahraničného výboru NR SR. Rovnako pokračujem v pôsobení v Stálej delegácii NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, v Medziparlamentnej únii. Od roku 2016 aj ako člen stálej delegácie NR SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

 

 

 

 

 

DALI SME STOP GLOBÁLNEMU PAKTU OSN O MIGRÁCII

ZASTAVILI SME ISTANBULSKÝ DOHOVOR

DALI SME STOP ZÁKLADNIAM USA ARMY

DALI SME STOP ISLAMIZÁCII SLOVENSKA

 

 

PREČO KANDIDUJEM

Každé parlamentné voľby prinášajú verejnosti možnosť meniť zloženie svojich zástupcov a reprezentantov v zákonodarnom zbore, čím súčasne určujú charakter, aj smerovanie politiky štátu na nadchádzajúce štyri roky. Slovenská národná strana, aj napriek tomu že je najstarším politickým subjektom Slovákov (založená v roku 1871, pred 145 rokmi), aj zakladateľom novodobej slovenskej štátnosti (z rokov 1992/1993), musela ísť v roku 2016 do volieb ako neparlamentný politický subjekt. Vďaka nesmiernej obetavosti, húževnatosti a úsiliu jej členov sa prostredníctvom finančne nenáročnej, no na podujatia bohatej predvolebnej kampane (financovanej výlučne z prostriedkov členskej základne), opäť vrátila medzi politické subjekty rozhodujúce v Národnej rade SR o závažných otázkach fungovania Slovenskej republiky.

Jej malý, ale agilný 15 členný poslanecký klub preto od prvého dňa pôsobenia v poslaneckých laviciach, z vďaky za prejavenú dôveru voličov, začal veľmi intenzívne meniť orientácie štátu nielen k silnejšej ochrane národných záujmov, ale aj k zlepšovaniu životných podmienok našich občanov. Len si pripomeňme, že hneď po voľbách sme najskôr reagovali na požiadavku nepočujúcich aktualizovať zákon o posunkovej reči, začiatkom roka 2017 sme potom predložili ústavný zákon, ktorým sme proti vôli Bruselu obmedzili výpredaj pôdy zahraničným investorom, v novembri 2018 uznesenie NR SR, ktorým sme odmietli žiadosť ministra Lajčáka, aby SR pristúpila k „paktu OSN o migrácii“ (Marakéšsky dohovor) a v marci 2019 uznesenie NR SR, ktorým sme odmietli ratifikáciu Istanbulského dohovoru.

Po odhalení utajovaných rokovaní ministra Lajčáka s predstaviteľmi USA o príprave zmluvy, umožňujúcej rozmiestnenie amerických vojsk a základní na Slovensku, sme minimálne do konca volebného obdobia ich prípravu stopli. Popri tom sme presadili zavedenie 13. a 14. platu, či rekreačných poukazov pre pracujúcich, zvýšenie platov učiteľom o viac ako 36%, iniciovali zvýšenie miezd vojakov, hasičov, aj policajtov až o 20%, zvýšili cca 280.000 minimálnych dôchodkov o cca 55 eur mesačne, pridali 5 dní dovolenky mladým rodičom, výrazne im zvýšili rodičovské príspevky, priniesli projekt obedov zadarmo našim školákom, zrušili povinnosti platiť koncesionárske poplatky starobným a invalidným dôchodcom atd. Živnostníkom sme umožnili uplatniť si až 60-percentný odpočet paušálnych výdavkov, zrušili podnikateľom povinnosť platiť „Daňové licencie“, znížili daň z príjmu drobným podnikateľom na 15%, znížili daň (DPH) na zdravé potraviny, aj ubytovacie služby o 10% a zákonmi obmedzili predaj druhotriednych tovarov v našich obchodoch.

Do slovenského práva sme zaviedli zásadu, že „zviera nie je vec“, zaradili propagáciu pedofílie medzi trestné činy, a pod. Predseda SNS vo funkcii predsedu NR SR po celý čas súčasne úspešne vyvažoval nesvojprávne, podliezavé, „pro-atlantické“, správanie sa rezortu zahraničia a budoval zdravé hospodárske a politické väzby Slovenska aj smerom na východ. Všetky uvedené opatrenia a zmeny robené v záujme ochrany a zlepšovania životných podmienok na Slovensku majú v aktuálnom programe SNS pre obdobie 2020-2024 pripravené ďalšie silné riešenia pre zodpovedné a realistické pokračovanie zvyšovania životnej úrovne našich občanov, aj efektívnu konsolidáciu štátu.

Vieme, že snaha Slovenskej národnej strany urobiť zo Slovenskej republiky moderný, silný a slobodný štát, napriek cieľu zahraničných „filantropov“ dosadiť si na Slovensko nimi riadenú „liberálnu“ vládu a zriadiť si tu svoje vojenské základne, nebude jednoduchá. Veríme však, že s odhodlaním, trpezlivosťou a širokou podporou verejnosti si naše suverénne právo na slobodnú správu štátu dokážeme uhájiť. Preto ideme do týchto volieb s odhodlaním pobiť sa o dôveru voličov a cieľom ďalej posilňovať postavenie Slovenska a zlepšovať životné podmienky našich občanov.

 

 

 

 

ZVÝŠILI SME PLATY UČITEĽOM O VIAC AKO 36%

ZAVIEDLI SME REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ POUKAZY

ZVÝŠILI SME 280.000 DÔCHODCOM DÔCHODOK O 55 EUR MESAČNE

ZAVIEDLI SME 13. A 14. PLAT

 


CIELE SNS

 

Plánovanie je jednou zo základných  podmienok kontinuálneho rozvoja spoločnosti a preto je potrebné kvalitné riadenie štátu prezieravo a cieľavedome plánovať. Z toho dôvodu SNS ponúka základnú víziu strednodobého plánu rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 tak, aby si ju mohla slovenská verejnosť osvojiť. Koncepcia rozvoja nie je rigidný dokument, je to proces, do ktorého chceme zapojiť čo najviac slovenských odborníkov naprieč politickým spektrom tak, aby sme SPOLOČNE vypracovali a schválili strategický dokument pre všetkých občanov nášho štátu, ŠTÁTNU DOKTRÍNU.

 

Prijmeme nový zákon o slovenskom jazyku, aby sme ho dôsledne chránili a zveľaďovali. Slovenčinu zaradíme medzi štátne symboly, aby požívala najvyššiu možnú ochranu, vrátane ústavnej.

Zabezpečíme spravodlivý systém vymožiteľnosti práva. Budeme dôsledne kontrolovať kvalitu súdnej moci. Zvýšime nároky na občiansku bezúhonnosť a etické správanie sa sudcov na pracovisku aj v súkromnom živote, zvýšime informovanosť o činnosti súdov. Zlepšíme materiálne a technické vybavenie súdov a prokuratúry. Zabezpečíme rotáciu funkcionárov súdov a prokuratúry po dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Podporíme rozvoj mediačného konania ako účinného nástroja mimosúdneho vyrovnania.
Zabránime umiestneniu dočasných aj trvalých vojenských zariadení armády USA na leteckých základniach Sliač a Kuchyňa, ako aj na všetkých ďalších vojenských objektoch Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Budeme pokračovať v procese modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky, najmä dobudovanie mechanizovanej brigády, modernizáciu a dobudovanie zbraňových systémov typu 8x8 a 4x4, systému pro vzdušnej obrany, začlenenie vojenskej techniky bez priamej ľudskej obsluhy do výzbroje Ozbrojených síl SR, modernizáciu vojenskej výstroje a zlepšovanie sociálneho postavenia príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Podporujeme budovanie aktívnych záloh, dobrovoľnú vojenskú službu a zákonom obnovíme činnosť ZVÄZARMU pod dohľadom štátu.

Budeme pokračovať v medzinárodnej politike, ktorá dôsledne rešpektuje viacpolárny svet. SNS je za takú zahraničnú poli ku, ktorá si ctí princípy medzinárodného práva. Najvyššou hodnotou slovenskej zahraničnej politiky je udržanie mieru vo svete. Rešpektujeme medzinárodné ukotvenie Slovenskej republiky v Európskej únii, Severoatlantickej aliancii, Organizácii spojených národov a ďalších významných medzinárodných organizáciách. Sme za efektívny dialóg na všetky svetové strany a za priateľské vzťahy ako na západ, tak aj na východ. Slovenská republika musí byť aktívnejšia v otázkach ochrany svojich národných kompetencií vo vzťahu k neprimeraným centralizačným snahám Bruselu (EÚ), musíme zabezpečiť efektívne riadenie a komunikáciu v rámci európskych štruktúr. Sme za vybudovanie spoločnej európskej obrany formou aliancie európskych ozbrojených síl mimo velenia NATO. Zabezpečíme zvýšenie aktivity a kvality práce slovenských zastupiteľstiev v zahraničí, najmä v otázke pomoci Slovákom v zahraničí a rozvoju ekonomickej diplomacie. Ekonomickú diplomaciu budeme orientovať nielen na štáty Vyšehradskej 4 a Európskej únie, ale aj na štáty zoskupené v OECD, BRICS a tvoriacej sa Eurázijskej únii.

Vytvoríme Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Ako cestovný ruch, tak aj šport sú významnými odvetviami národného hospodárstva. Slovenskú republiku čaká v najbližšom období prechod k vyššej automatizácii výrobných prostriedkov, preto je potrebné, aby sa naše hospodárstvo viac orientovalo na služby a aktivity voľného času. Nový ústredný orgán štátnej správy má zabezpečiť propagáciu Slovenskej republiky, koordináciu politiky cestovného ruchu a športu na celoštátnej úrovni. Cestovný ruch a šport sú odvetvia, ktoré sú alternatívou k priemyselnému charakteru našej ekonomiky. Rekreačný šport ako významný spoločenský fenomén prispieva k zvýšeniu kvality života a zdravia obyvateľstva.

Presadzujeme také medzinárodné riešenie politickej, ekonomickej a environmentálnej krízy v Ázii a Afrike, ktoré do budúcnosti zastaví ďalšie vlny politických, ekonomických alebo ekologických migrantov do Európy.

Zabezpečíme poriadok v rómskych osadách a v mestách a obciach, kde je významná populácia príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity. Budeme presadzovať dôsledné dodržiavanie zákona pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Občania majú mať rovnaké práva, ale aj rovnaké povinnosti! Sme proti akejkoľvek forme diskriminácie, vrátane tzv. pozitívnej diskriminácie voči väčšinovej slovenskej populácii na zmiešaných územiach. Zákon musí platiť pre každého rovnako. Kľúčovými otázkami sú potláčanie úžery, dodržiavanie zákonnosti, zabezpečenie práce a vzdelania pre Rómov. Prestaňme o rómskej otázke viesť prázdne reči, rómska problematika sa musí začať systémovo riešiť.

Zabezpečíme vybudovanie nových krytov civilnej ochrany a ich materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie. Spustíme Národný program civilnej ochrany.

Zabránime rozmachu nových protispoločenských kriminálnych aktivít, ktoré sa rozširujú najmä na východnej hranici nášho štátu (pašeráctvo, obchod s drogami, obchod s ľuďmi).
Zabezpečíme prijatie nového stavebného zákona a nového zákona o verejnom obstarávaní, aby sme urýchlili výstavbu a dokončenie všetkých úsekov diaľnic (D1 – D4) a rýchlostných komunikácií (R1-R8) do roku 2030. Podporíme vznik Národnej rozvojovej (developerskej) a stavebnej spoločnosti, ktorá bude generálnym dodávateľom stavieb národnej infraštruktúry. Dopravnú infraštruktúru Slovenska systémovo zabezpečí Národný program dopravy.

Zabezpečíme modernizáciu železničných tratí medzinárodného významu – medzinárodné tranzitné koridory do roku 2030. Dobudujeme priame železničné spojenie do Nitry a Prešova. Zabezpečíme rekonštrukciu a výstavbu lokálnych železničných tratí , zabezpečíme presun významnej časti nákladnej automobilovej dopravy na železnicu a podporíme rozvoj železničnej nákladnej dopravy s ohľadom na ochranu životného prostredia a bezpečnosti, aj plynulosti cestnej premávky.

Podporíme rozvoj ekologickej verejnej dopravy v mestách (električky, trolejbusy, ľahké metro, integrovaná prímestská doprava) a budovanie cyklotrás. Podporíme rozvoj osobnej a nákladnej lodnej dopravy.

Zabezpečíme, aby medzinárodné letiská Bratislava, Košice a Poprad-Tatry ostali v rukách štátu, a aby kontinuálne zvyšovali svoju prepravnú kapacitu a kvalitu služieb.

Zabezpečíme modernizáciu nemocníc a polikliník do roku 2030. Základom na zvýšenie kvality služieb v zdravotníctve bude celoštátny projekt typizácie – stratifikácia zdravotníckych zariadení v rámci Národného programu zdravia. Obnovíme záchytnú službu pre alkoholikov. Vybudujeme nové psychiatrické kliniky pre de aj dospelých.

Budeme pokračovať v budovaní a modernizácii materských škôl, základných a stredných škôl, obnove a výstavbe školských telocviční, športovísk, internátov a špecializovaných pracovísk. Dobudujeme modernú celoslovenskú dátovú sieť a zabezpečíme ochranu dát slovenských občanov pred zneužitím v gescii Národného bezpečnostného úradu.

Podporíme budovanie tzv. hnedých priemyselných parkov. Zastavíme budovanie tzv. zelených priemyselných parkov – s ohľadom na ochranu životného prostredia.
Podporíme slovenských potravinárov dotačným mechanizmom na podporu spracovateľského a potravinového priemyslu. Zabezpečíme, aby do roku 2030 bol pomer slovenských potravín na pultoch obchodov blížiacemu sa cieľu 70%.

Vytvoríme Program podpory predaja potravín v malých obciach, ktorý sa zameria prioritne na produkty od slovenských poľnohospodárov a potravinárov.

Ochránime spotrebiteľov a zabránime dvojitej kvalite potravín na slovenskom trhu!
Budeme pokračovať v opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia. Znížime daňové a odvodové zaťaženie.

Prijmeme opatrenia na zvýšenie výberu DPH formou obmedzenia daňových únikov, zabezpečíme posilnenie daňovej disciplíny. Dôkladne zanalyzujeme systém transferových cien, ktorými nadnárodné spoločnosti vyvážajú nezdanený kapitál zo slovenskej ekonomiky. Po vzore iných členských štátov EÚ pripravíme zavedenie špeciálnej dane na technologické giganty.

Zavedieme dane z príjmu právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na 15% pre všetky subjekty.

Zavedieme 10% DPH na všetky pohostinské a stravovacie služby.

Zavedieme 10% DPH na všetky potraviny.

Zriadime možnosť verejného obchodovania cenných papierov - podnikových dlhopisov, ako alternatívny zdroj podnikania, v gescii Centrálneho depozitára cenných papierov.

Skončíme s dvojakým metrom a zrušíme štátne investičné stimuly pre zahraničné podnikateľské subjekty. Zrovnoprávnime postavenie domácich a zahraničných podnikateľov.

Podporíme spracovanie doma vypestovaných surovín na potraviny.

Zavedieme „Zelenú naftu pre potravinárov“, ktorá podporí vznik spracovateľských kapacít na výrobu potravín priamo na Slovensku. Zabezpečíme tak zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska.
Voda je strategická surovina štátu a všetkých jeho občanov. Nemá byť v súkromných rukách! Vytvoríme štátnu vodárenskú spoločnosť, získame opätovnú kontrolu nad vodárenskými spoločnosťami. Zabezpečíme dôslednú ochranu pitnej vody, ako základu zdravého životného prostredia!

Vybudujeme nové čističky odpadových vôd, zabezpečíme špeciálny ochranný právny status území so zdrojmi pitnej vody (napr. na Žitnom ostrove).

Podporíme obnovu závlahových systémov vrátane zavlažovacích kanálov v oblastiach s vyskytujúcim sa suchom. To všetko s dôrazom na efektívne a šetrné využívanie vody. Spustíme implementáciu nami vypracovaného dokumentu: Národný program hydromeliorácie.

Zabezpečíme ochranu obyvateľstva pred povodňami a spustíme Národný program ochrany pred povodňami.

Zabezpečíme, aby bola kvalitná pitná voda dostupná všetkým občanom Slovenska.
Dokončíme adresný systém prideľovania dotácií pre poľnohospodárov. Výška dotácie bude závisieť od výkonu, nie od výmery poľnohospodárskej pôdy.

Sprísnime automatizovaný monitoring poľnohospodárskych plôch, aby sme efektívnejšie odhaľovali subvenčné podvody.

Presadíme vytvorenie digitálneho registra evidencie právnych vzťahov k pôde. Prehľadne a jasne tak bude možné zistiť, kto akú pôdu prenajíma.

Spustíme proces pozemkových úprav a zjednodušíme život a prácu majiteľom pozemkov. Prepojíme tieto územia na povinnú evidenciu užívateľského vzťahu k poľnohospodárskej pôde cez centrálny register. Vytvoríme Národný program rozvoja vidieka na podporu malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v obciach do 1500 obyvateľov.

Podporíme mladé rodiny na vidieku prednostným prenájmom štátnej poľnohospodárskej pôdy na roľnícku činnosť. Mladých roľníkov a remeselníkov do 35 rokov podporíme štátnou dotáciou na podporu rodinných firiem. Presadíme zvýšenie platby na prvé hektáre (redistributívnej platby) na určené komodity pre malých a mladých poľnohospodárov.

Zavedieme sezónne zamestnávanie bez odvodov.

Zabezpečíme trvalú stavebnú uzáveru na poľnohospodárskych pozemkoch vysokej bonity – ochrana pôdy ako strategická suroviny štátu.

Podporíme oživenie živočíšnej výroby s dôrazom na pôvodné slovenské plemená úžitkových zvierat.

Vytvoríme a budeme propagovať verejný register nebezpečných potravín a potravín dvojakej kvality.

Zakážeme pestovanie GMO na území Slovenska.

Vybudujeme štátnu kafilériu, tak aby slovenskí poľnohospodári neboli v rukách jedinej monopolnej kafilérie.

Podporíme agroturistiku v regiónoch v gescii nového Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
Zabezpečíme efektívny výkon štátnej správy a územnej samosprávy. Zrušíme duplicitné úrady. Orgány štátnej správy proporcionálne rozdelíme do regionálnych centier, aby sme znížili centralistický efekt.

Školskú samosprávu a stavebné úrady presunieme pod štát.

Zrušíme Vyššie územné celky a nahradíme ich územným členením 3+1 (Západoslovenský, Stredoslovenský, Východoslovenský kraj plus Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky).

Obnovíme štatút strediskovej obce na zefektívnenie výkonu územnej samosprávy.
Vytvoríme štátny energetický holding – Národná energetická spoločnosť (elektrina/plyn) odkúpením obchodných podielov v strategických energetických spoločnostiach Slovenské elektrárne a.s., Slovenský plynárenský priemysel a.s.. Štát bude garantom cien energií pre domácností a pre podnikateľský sektor.

Zaistíme energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky, zaistíme spoľahlivé dodávky energií a pohonných hmôt občanom, inštitúciám a podnikateľom za optimálnu cenu.

Vypracujeme Národnú energetickú stratégiu, ktorá bude zodpovedať potrebám a záujmom Slovenskej republiky.

Dobudujeme a posilníme tzv. elektroenergetický mix (systém výroby elektrickej energie - napríklad vodné, spaľovacie, jadrové, solárne, veterné, bioplynové elektrárne), ktorý opätovne zaistí elektroenergetickú samostatnosť Slovenskej republiky. Konkrétne to znamená, že dobudujeme jadrovoenergetické bloky Elektrárne Mochovce EMO3/4, naštartujeme projekt prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ, naštartujeme projekt budovania nového jadrovoenergetického zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice, ako náhrady za bezdôvodne a nezmyselne odstavenú bezpečnú, spoľahlivú a ekonomickú elektráreň V1. Podporíme elektromobilitu vo verejnej doprave a výskum v oblasti batérií.

Zabezpečíme rozvoj zmysluplnej výroby elektrickej energie pomocou moderných technológií z obnoviteľných zdrojov.

Posilníme úlohu lesného a poľného hospodárstva v zásobovaní energiami.

Podporíme znižovanie spotreby energií a znižovanie emisií v priemysle, doprave, stavebníctve a civilnom sektore.

Národná energetická spoločnosť bude spravovať všetky štátne aktíva v energetických subjektoch a bude sa zásadným spôsobom podieľať na vytváraní národnej energetickej koncepcie.

Tieto aktivity zaistia sebestačnosť Slovenskej republiky v oblasti energetiky, teda energetickú bezpečnosť. Rovnako prinesú v dlhodobom horizonte zvýšenie zamestnanosti, posilnenie domácej dodávateľskej sféry, optimalizáciu cien energií a vo všeobecnosti zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu.
Budeme dôsledne implementovať opatrenia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti vedy a výskumu.

Presadíme spustenie štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2020-2024.

Zabezpečíme systémovú podporu Agentúry pre vedu a výskum (APVV).

Podporíme rozvoj univerzitných vedeckých parkov.

Budeme dôsledne implementovať opatrenia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti vedy a výskumu.

Presadíme spustenie štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2020-2024.

Zabezpečíme systémovú podporu Agentúry pre vedu a výskum (APVV).

Podporíme rozvoj univerzitných vedeckých parkov.
Našim prvoradým záujmom je zvýšenie pôrodnosti, ochrana materstva, rodičovstva a inštitútu manželstva. Opatrenia sa týkajú rodín s deťmi, ktoré sa narodili v manželstve. Výnimku tvoria slobodné matky a vdovy. Spustíme Národný program na podporu rodiny. Postavíme 30.000 nájomných bytov pre mladé rodiny do roku 2030. Národná rozvojová (developerská) a stavebná spoločnosť postaví nájomné byty do výmery 100 m2. Pozemky na výstavbu štát získa bezodplatne od Slovenského pozemkového fondu.

Na podporu rodiny zabezpečíme, že pri prvom uzavretí manželstva budú mať manželia do 33 rokov nárok na štátnu mladomanželskú pôžičku (vo výške 25- tisíc eur) s nízkym fixným úrokom po celú dobu splatnosti. V prípade, že budú mať v manželstve dve deti, tretina pôžičky sa im odpustí. Po treťom dieťati sa odpustí celá pôžička. Podmienkou je, že aspoň jeden rodič počas posledných 5 rokov pred uzavretím manželstva je nepretržite zamestnaný/SZČO aspoň po dobu 4 rokov.

Manželské páry s dvomi a viacerými deťmi budú mať nárok na zvýhodnenú manželskú pôžičku na bývanie. Rodine s dvomi deťmi zapla štát 50%, s tromi a viac deťmi zapla štát 80% všetkých úrokov z hypotekárneho úveru (po dobu starostlivosti o dieťa). Podmienkou je, že aspoň jeden rodič je pred poskytnutím pôžičky nepretržite zamestnaný/SZČO aspoň po dobu 3 rokov.

Ženy, ktoré majú tri deti a viac, budú po zvyšok života oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb, ak budú pracovať.

Štát poskytne dotáciu na nákup auta pre rodiny s tromi a viac deťmi vo výške 10.000 €. Podmienkou poskytnutia dotácie je, že aspoň jeden z rodičov musí byť pred podaním žiadosti o dotáciu nepretržite zamestnaný/SZČO aspoň 3 roky.

Štát poskytne zvýhodnenú pôžičku na bývanie aj rodine, ktorú tvorí slobodná matka alebo vdova s jedným a viacerými deťmi. Pri jednom zaplatí štát 30%, pri dvoch a viac deťoch zaplatí štát 80% všetkých úrokov z hypotekárneho úveru. Podmienkou je, že slobodná matka/vdova je pred poskytnutím pôžičky počas uplynulých 5 rokov zamestnaná/SZČO aspoň po dobu 3 rokov. Štát vybuduje 25 tisíc miest v jasliach pre deti do 3 rokov do roku 2030.

Zabezpečíme podstatné zvýšenie daňového bonusu na dieťa do výšky 150,- EUR mesačne na dieťa. Pracujúci rodič tak pri hrubom príjme 1.000 EUR zaplatí pri troch deťoch daň z príjmu 0,- EUR.

Zabezpečíme trvalú ochranu pred rodovou agendou LGBTI a nedovolíme infiltráciu rodovej politiky do slovenského právneho poriadku. Podporíme sociálnu inklúziu detí bez biologických rodičov a opätovnú integráciu seniorov do pôvodných rodinných komunít.

Zabezpečíme zrovnoprávnenie dotovania štátneho a súkromného, či cirkevného školstva (bod o ktorý bojuje cirkev od doby ministra Fronca – 2004).

Predložíme a prijmeme zákon na ochranu života od počatia, zvýšenie ochrany nenarodeného života v maximálnej možnej miere.

Predložíme a schválime návrh zákona o výhrade vo svedomí vo všetkých sférach - lekári, zdravotnícky personál, sudcovia, pedagógovia.

Vypracujeme návrh zákona o zákaze propagácie homosexuality medzi mladistvými. Do ústavy zakotvíme právo na možnosť používania hotovosti .
Spustíme Národný program prevencie a liečby závislosti. (drogy, alkohol, tabak, hazard, počítačové hry sociálne siete) pre všetky vekové kategórie.

Budeme dôsledne bojovať s civilizačnými chorobami psychického pôvodu a budeme riešiť problematiku duševného zdravia na kvalitatívne vyššej úrovni ako je to teraz. Vypracujeme a uvedieme do praxe Národnú stratégiu za duševné zdravie.
Systémovo podporíme šport na školách (rozšírenie počtu hodín telesnej výchovy na všetkých stupňoch základných a stredných škôl) a šport pre všetkých (podpora neorganizovaného športu – všetky vekové kategórie) ako základ podpory zdravia obyvateľstva.

Podporíme kvalitné domáce potraviny v školskom stravovaní a ďalší rozvoj tzv. Flexi jedálnička – receptúry, ktoré zohľadňujú zdravší spôsob stravovania a špecifické potreby alergikov a detí s intoleranciami.

Presadíme, aby školy, sociálne zariadenia a domovy dôchodcov nakupovali minimálne 50 % slovenských potravín. Slováci majú právo na zdravé, čerstvé a domáce potraviny.
Vo verejnom živote sa prestaneme orientovať len na materiálnu stránku života a ekonomické videnie sveta. Podporujeme trvalý rozvoj duchovných hodnôt. Za týmto účelom spustíme Národný program duchovnej obrody v spoluprácu s cirkvami, náboženskými spoločnosťami, Maticou slovenskou a ďalšími verejnoprávnymi a mimovládnymi organizáciami.
Budeme dôsledne presadzovať opatrenia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Zabezpečíme právo na prijatie do škôlky aj pre všetky 3 a 4 ročné deti, rozšírime sieť materských škôl.

Posilníme prácu s talentovanými žiakmi a rozvoj nadania každého dieťaťa v strednom prúde vzdelávania posilnením inovatívnych metód vo vyučovaní a prvkov vertikálnej integrácie.

Zabezpečíme, aby štátny jazyk dokonale ovládal každý žiak a študent v Slovenskej republike pre jeho lepšiu integráciu v spoločnosti.

Podporíme sieťovanie medzi školami pre výmenu skúsenosti a rozvoj inovatívnych praktík vo vzdelávaní.

Zabezpečíme 100 % pokrytie požiadaviek na učebnice a učebné pomôcky. Rozvinieme analýzu a diagnostiku individuálnych talentových a športových schopnosti žiakov na školách.

Posilníme vyučovanie telesnej výchovy na školách, zavedieme profesionálnych učiteľov telesnej výchovy aj na 1. stupni ZŠ.

Podporíme športové poukazy pre všetky deti z Fondu na podporu športu. Posilníme duálny systém vzdelávania pre širší okruh škôl, zavedieme princípy duálneho vzdelávania pre profesijných bakalárov.

Zavedieme financovanie celoživotného vzdelávania na princípe troch grošov (zamestnanec – zamestnávateľ - štát) s využitím individuálnych vzdelávacích účtov. Rozšírime systém overovania kvalifikácií v celoživotnom vzdelávaní.

Zavedieme elektronické a odstránime papierové potvrdenia o návšteve školy na všetky účely vrátane komerčných.
Zaistíme systémové zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb pre seniorov (stacionár, domovy pre seniorov).

Prostredníctvom štátnej stavebnej spoločnosti vybudujeme chýbajúce stacionáre a domovy pre dôchodcov.

Zabezpečíme zvýšenie starobného dôchodku o 20% pre všetkých dôchodcov (mimo minimálnych dôchodkov).

Zabezpečíme rekreačné poukazy pre seniorov – princíp rodinnej solidarity.

Zvýšime podporu pre univerzity tretieho veku. Zavedieme podporu seniorského športu medzi kritériá financovania v športe.
Sme za väčšiu ochranu vody, pôdy, lesov, fauny a flóry Slovenska.

Podporujeme zníženie uhlíkovej stopy v národnom hospodárstve (ekologická doprava – železnice, cyklotrasy, električky, trolejbusy, elektromobily, lodná doprava).

Podporujeme domácich producentov, čím znižujeme potrebu dovozu produktov.

Zavedieme systém rôznofarebných cenoviek potravín, podľa ich uhlíkovej stopy.

Podporíme potraviny, ktoré najmenej zaťažujú životné prostredie.

Sme za systémové dobudovanie verejných kanalizácií a vodovodov.

Podporujeme separáciu a recykláciu odpadu.

Zabezpečíme ekologickú likvidáciu odpadu vybudovaním moderných spaľovní.

Vyčistíme Slovensko od ilegálnych skládok odpadu, ktoré ohrozujú ľudí i prírodu.

Podporíme výrobu 100% biologicky degradovateľných obalových materiálov zo surovín vyprodukovaných v SR, ktoré budú využiteľné v našom potravinárstve.

Podporujeme rozumné lesné hospodárstvo s obmedzením ťažby dreva. Vypracujeme nový Národný lesnícky program s dôrazom na trvalú udržateľnosť.

Zintenzívnime kontroly výrubov a prepravy dreva.

Zavedieme systém elektronického a digitálneho sledovania pohybu surového dreva na celom území SR.

Posilníme Slovenskú lesnícko-drevársku inšpekciu.

Prehodnotíme všetky chránené územia podľa medzinárodných kritérií a stanovíme jasné pravidlá na ich ochranu a udržiavanie.

Budeme pokračovať v systémovej ochrane zvierat.

Podporíme včelárov zvýšením sadzby na včelstvo a mimoriadnymi podporami na boj proti klieštikovi.

Podporujeme projekty inteligentných miest a projekty zelených miest.
Zabezpečíme trvalú a dôslednú ochranu slovenskej ľudovej kultúry a zachovanie a rozvoj pôvodných ľudových remesiel.

Zriadime Fond na podporu ľudovej kultúry.

Zabezpečíme, aby bola pôvodná slovenská literatúra, hudba, film, dramatické a výtvarné umenie primerane zastúpené vo verejnoprávnych aj súkromných médiách (najmenej 50% vysielacieho času).

Rozšírime počet objektov svetového kultúrneho hmotného i nehmotného dedičstva UNESCO na Slovensku.
Budeme vychádzať z princípu zásluhovosti, štát má predovšetkým poskytovať výhody tým občanom, ktorí pracujú a odvádzajú dane.

Uskutočníme štátny audit efektívnosti úradov a následne uskutočníme sociálny stabilizačný program pre pracovníkov v štátnej a verejnej správe a zamestnancov štátnych podnikov.

Zameriame sa na sociálny stabilizačný program pre zamestnancov justície, polície, záchranných zložiek a hasičov.

Podobne ako v rezortoch obrany, školstva a pôdohospodárstva zabezpečíme zvýšenie miezd pre pracovníkov v rezorte zdravotníctva a v ďalších sektoroch národného hospodárstva.

 


 

ZRUŠILI SME KONCESIONÁRSKE POPLATKY DÔCHODCOM

ZNÍŽILI SME DAŇ PODNIKATEĽOM NA 15%

ZVÝŠILI SME ŽIVNOSTNÍKOM ODPIS PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV NA 60%

ZVÝŠILI SME MINIMÁLNU MZDU

 

 

 

AKTIVITY 

 

 

W3.CSS

FotogalÉria

Beatles

 

ĎAKUJEM, ŽE 29.02.2019 KRÚŽKUJETE:
2. jAROSLAV PAŠKA

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

Adresa

Ing. arch. Jaroslav Paška
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava

Telefón

+421 917 297 531

E-mail

jaroslavpaskavolbynrsr2020@gmail.com

 

Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00677639
Dodávateľ: GREEN DAY, s.r.o., Kopčianska 16, 851 01  Bratislava, IČO: 46 739 092